skip to Main Content

Algemene voorwaarden van debetoncirespecialist .nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Debetoncirespecialist  en/of haar vertegenwoordigers. Partijen kunnen hiervan alleen schriftelijk afwijken. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook verstaan: per email .

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging

  1. Alle aanbiedingen door Debetoncirespecialist  zijn geheel vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop zij worden gedaan, en kunnen altijd eenzijdig door haar worden ingetrokken. 2. Een overeenkomst met Debetoncirespecialist  komt alleen tot stand: (a) doordat beide partijen zich daarmee schriftelijk hebben akkoord verklaard, (b) indien Debetoncirespecialist een opdracht schriftelijk bevestigd heeft en de klant deze bevestiging niet binnen acht kalenderdagen schriftelijk heeft verworpen, (c) doordat de klant een aanbetaling doet en Debetoncirespecialist deze accepteert, (d) door feitelijke levering van de producten en/of het verrichten van de diensten door of namens debetoncirespecialist .

Artikel 2. Prijzen

Aanbiedingen zijn mede gebaseerd op externe kostenfactoren, zoals: materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta en transportkosten. Verschillen van meer dan 5% tussen deze kostenfactoren ten tijde van de aanbieding en ten tijde van de factuur, zowel naar boven als naar beneden, zullen in de factuurprijs worden doorberekend. Alle door Debetoncirespecialist vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. Prijzen op de actuele prijslijst van Debetoncirespecialist zijn slechts richtprijzen en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Artikel 3. Levertijd

Opgegeven levertijden zijn richttijden. Debetoncirespecialist zal zich inspannen om deze termijnen in acht te nemen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn.

Artikel 4. Levering en risico

  1. De levering van alle producten van Debetoncirespecialist vindt plaats in haar winkel of op een door Debetoncirespecialist opgegeven adres. Vanaf dat moment is de klant geheel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de producten, inclusief het transport daarvan naar de eindbestemming van de klant. 2. Als Debetoncirespecialist het transport van de producten op verzoek en voor rekening van de klant verzorgt, zal Debetoncirespecialist de uiterste zorg daarbij in acht nemen, maar blijft de klant alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan de producten opgelopen gedurende het transport. Bij afwezigheid van de klant worden de goederen gelost geheel voor risico van de klant.

Artikel 5. Inspectie producten en diensten

  1. Onmiddellijk na levering van de producten aan de klant en/of het verrichten van diensten voor de klant, dient de klant de afgenomen producten en/of het resultaat van de diensten te inspecteren. In geval van gebreken dient de klant Debetoncirespecialist daarvan onmiddellijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn, schriftelijk op de hoogte te stellen. 2. Indien gebreken met inachtneming van het voorgaande lid zijn gemeld zal door of namens Debetoncirespecialist worden onderzocht of er sprake is van een gebrek voor risico van debetoncirespecialist . De klant is verplicht aan een dergelijk onderzoek volledige medewerking te geven. Indien het een gebrek voor risico van Debetoncirespecialist betreft, is zij verplicht de onverwerkte producten met de gebreken terug te nemen en kan zij de producten vervangen, reparatiewerkzaamheden (laten) verrichten of het aankoopbedrag restitueren. 3. De door Debetoncirespecialist gebruikte monsters zijn slechts voorbeelden om een indicatie te geven van het te leveren product. Kleurafwijkingen pigmentvlekjes en/of structuurafwijkingen gelden niet als een gebrek en producten en/of diensten kunnen niet om die reden worden afgekeurd en geretourneerd.

Artikel 6. Oplevering van het werk

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.
Kleurafwijkingen, pigmentvlekjes en/of structuurafwijkingen gelden niet als een gebrek en diensten kunnen niet om die reden worden afgekeurd.

Artikel 7. Garantie

Opdrachtnemer staat voor een periode van 12 maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: – de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren; – voor eigen rekening het gebrek herstelt; – opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: – normale slijtage; – onoordeelkundig gebruik of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; – constructieve gebreken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Debetoncirespecialist is niet aansprakelijk voor: (a) schade als gevolg van gebleken ongeschiktheid van de plaats en/of de ondergrond waarop producten zijn aangebracht, (b) schade veroorzaakt door derden, waaronder stukadoors en andere dienstverleners voor het verwerken van Debetoncirespecialist producten, ongeacht door wie deze derden zijn ingeschakeld, (c) gevolgschade, persoonlijk letsel of andere indirecte schade, opgelopen als gevolg van haar diensten en producten en/of de toepassing daarvan. De aansprakelijkheid van Debetoncirespecialist is beperkt tot de hoogte van het bedrag van haar factuur met betrekking tot die producten en/of diensten.

Artikel 9. Retourzendingen

Retourzendingen (en restitutie van aankoopbedragen) worden alleen geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van debetoncirespecialist . Geheel of gedeeltelijk verwerkte producten, beschadigde producten en producten waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 10. Overmacht

Indien Debetoncirespecialist door overmacht verhinderd is producten te leveren of diensten te verrichten, heeft zij het recht de opdracht te annuleren of de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht of de diensten op een later tijdstip te verrichten, zonder aansprakelijk te zijn voor schade als gevolg hiervan. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid, veroorzaakt buiten de wil en toedoen van debetoncirespecialist , die de naleving of verdere naleving van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmert, zoals stakingen, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen en andere omstandigheden waardoor naleving redelijkerwijze niet van Debetoncirespecialist verlangd kan worden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en betaling

  1. Debetoncirespecialist is alleen verplicht producten te leveren na ontvangst van volledige betaling door de klant. Indien producten zijn geleverd zonder volledige betaling, blijven deze eigendom van Debetoncirespecialist totdat aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. 2. In geval van annulering door de klant van een opdracht worden aanbetalingen niet gerestitueerd. 3. Betalingen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum door Debetoncirespecialist te zijn ontvangen. Indien na het verstrijken van deze termijn geen (volledige) betaling is ontvangen zal een herinneringfactuur worden verzonden. Deze herinneringfactuur dient binnen 5 dagen te worden voldaan. Indien het verstrijken van deze termijn geen (volledige) betaling is ontvangen is de klant automatisch in verzuim en zal wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle door Debetoncirespecialist te maken kosten voor het incasseren van te late betalingen, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, dienen volledig door de klant te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag

of het incassotarief van de Orde van Advocaten indien dit hoger is, met een minimum van € 113,45 per zaak.

Artikel 12. Toepasselijk recht/Geschillen

Alle overeenkomsten met Debetoncirespecialist worden beheerst door Nederlands Recht. De rechter te Zwolle is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomsten.

Back To Top